werkwijze

Proces

Atelier Hermse_ staat voor een zorgvuldige werkwijze met aandacht voor kwaliteitsborging en kostenbeheersing. Atelier Hermse_ kijkt verder dan de grenzen van de opdracht om zo kansen tot het realiseren van meerwaarde te signaleren en een optimale inbedding in de context te bewerkstelligen. Dit vormt de basis van waaruit een helder proces wordt ingericht in een open dialoog met u en andere betrokkenen.

Doordat Atelier Hermse_ de praktische uitwerking van zijn producten volledig in eigen beheer kan uitvoeren, doet de vorm maximaal recht aan de inhoud. Wanneer samenwerking met een externe expert echter van toegevoegde waarde is, kan Atelier Hermse_ putten uit een vertrouwd netwerk van ondernemers met zeer diverse achtergronden. Hiervan wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt wanneer landschapsarchitectuur een substantieel onderdeel van het project beslaat.

Omdat het doel van ieder project een breed gedragen eindproduct is, hecht Atelier Hermse_ veel waarde aan regelmatige overlegmomenten gedurende het hele proces en evaluatie na oplevering van het eindproduct.

 

Inhoudelijk

Om uit ieder project het maximale rendement te halen onderzoek ik, gebaseerd op de bedrijfsvisie en duurzaamheidsambities van Atelier Hermse_ voor ieder project in hoeverre de volgende principes toepasbaar zijn:
  • Relevantie: in ieder project tracht Atelier Hermse_ te onderscheiden wat de relevantie van de opgave is in zijn ruimste context. Deze relevantie bepaalt het bestaansrecht van het project en is hét startpunt van de planvorming;
  • Minimale ingrepen: De lokale context van een project wordt gevormd door aspecten als natuur, cultuur en sociale en economische omstandigheden. De genius loci, die hieruit voortkomt, is altijd een potentiële grondslag voor de uitwerking van de opgave. Door terughoudend ingrijpen in het bestaande en het omvormen van problemen tot kansen, krijgt het karakter van de plek een nieuwe impuls en ontstaat er met minimale investeringen een maximaal resultaat;
  • Low-tech en hergebruik: iedere plek heeft zijn eigen natuurlijke rijkdommen en in iedere omgeving zijn er rest-(lees: afval-)stromen te vinden. Gebruik maken van deze materialen beperkt de afhankelijkheid van en de druk op externe bronnen en levert zowel energetische als financiële voordelen;
  • Kleinschaligheid: iedere ruimtelijke inrichting is aan verandering onderhevig. Een kleinschalige stedenbouw en architectuur biedt ruimte voor diversiteit. In een diverse omgeving kunnen nieuwe ontwikkelingen relatief makkelijk ingepast worden. De invulling van het plan kan daarbij een geleidelijke transitie ondergaan waarbij de meest robuuste kernwaarden behouden blijven. Bovendien zijn in een kleinschalig plan de bouwstenen afzonderlijk identificeerbaar, dit draagt bij aan de binding van het individu met zijn of haar omgeving;
  • Participatie: een geslaagd plan wordt gedragen door alle betrokken partijen, vooral door de gebruiker. Atelier Hermse_ tracht deze draagkracht te bewerkstelligen door de gebruiker in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij de planvorming. Ook in beheer en onderhoud is deze betrokkenheid essentieel. Het waarborgt een duurzame binding van de gebruiker met zijn of haar omgeving;
  • Pragmatiek: een pragmatisch plan steunt niet op dogma’s maar doet wat het moet doen op de meest doeltreffende wijze. Mits zorgvuldig onderbouwd en uitgewerkt, kan ook het maken van een onderscheidend of onconventioneel plan een pragmatische keuze zijn. Een heldere basisstructuur is een pragmatisch vertrekpunt voor ieder plan;
  • Humor: humor relativeert, doorbreekt taboes en houdt scherp. Humor mag daarom best een onderdeel zijn van een ruimtelijk plan of proces. Het kan bijvoorbeeld helpen de aandacht ergens op te vestigen of het gebruik van een ruimte te beïnvloeden. De beperkte houdbaarheid van een hilarisch beeld sluit niet aan op het levensduur van een ruimtelijk plan, subtiliteit is daarom geboden.

soms is er niet zo veel nodig om ruimtelijke kwaliteit te maken

ga verder naar voorwaarden