een beeldkwaliteitplan van Atelier Hermse_

Ieder ruimtelijk project is uniek en ieder plan vraagt om een andere benadering. De verschijningsvorm van een beeldkwaliteitplan is zodoende telkens weer anders. Een algemeen geldende kwaliteitsstandaard ontbreekt. Atelier Hermse_ streeft naar meer eenduidigheid in de opzet van beeldkwaliteitplannen en doet daar onderzoek naar. Het doel is een opzet met meer regelmaat die desondanks niet belet dat de invulling ervan altijd maatwerk is. De uitwerking van het plan in bouwenveloppen / kavelpaspoorten behoort tot de mogelijkheden.

Beeldkwaliteitplannen van Atelier Hermse_ zetten sterk in op hoofdstructuren en maken gebruik van gebiedseigen karakteristieken. Inspireren van de lezer is het uitgangspunt. Het onderscheid tussen handreikingen en streefbeelden enerzijds en harde criteria anderzijds, is in één oogopslag afleesbaar. Maximale vrijheid in het beeldkwaliteitplan laat ruimte voor eigenheid van deelprojecten. Uiteraard heeft Atelier Hermse_ oog voor de beeldkwaliteit van het beeldkwaliteitplan!

Tevens onderzoekt Atelier Hermse_ welke mogelijkheden er zijn om omwonenden, toekomstige bewoners en andere belanghebbenden meer invloed te geven op het tot stand komen van beeldkwaliteitplannen. Eén van die mogelijkheden is het toepassen van het digitale beeldkwaliteitplan dat Atelier Hermse_ ontwikkelt.

Ruimtelijke kwaliteit volgens Atelier Hermse_: wooncomplex Ginkgo in het park van Beekbergen (Casanova+Hernandez Architecten i.s.m. Gemeente Apeldoorn, foto: Christian Richters)

 

 Actualiteit

Onder invloed van recente politieke ontwikkelingen verandert landelijk de houding ten aanzien van het welstandsbeleid in een snel tempo. Dit heeft ook zijn weerslag krijgen op het karakter van beeldkwaliteitplannen. Een tendens is bijvoorbeeld dat beeldkwaliteitplannen kernachtiger, minder dwingend en meer inspirerend worden.

Een andere ontwikkeling is dat de uitvoering van de welstandstoetsing ter discussie staat. Gemeenten waren tot voor kort verplicht een welstandsbeleid te hebben en bouwaanvragen voor te leggen aan een onafhankelijke en openbare welstandscommissie. Inmiddels is de verplichting tot het raadplegen van de welstandscommissie vervallen en is het mogelijk om een ambtelijke welstandstoetsing te laten uitvoeren (volgende KAN-bepaling). Het doel van deze ambtelijke toetsing is het vereenvoudigen van procedures. Het huidige welstandsbeleid is afgestemd op de werking van de welstandscommissie en bevat veel kwalitatief beschreven criteria. Een ambtelijke toetsing vraagt echter om een meer objectief en gekwantificeerd welstandsbeleid.

Atelier Hermse_ haakt in op deze ontwikkelingen en maakt plannen die ook op onder veranderde omstandigheden goed blijven functioneren.

De toekomst van beeldregie? Robuuste kaders en veel vrijheid op perceelniveau (Roomburg, Leiden)

ga verder naar #kwaliteitbeeldje